S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

LUXUSNÍ AKCE

1 990 Kč (80 EUR)
Volné
24 900 Kč (1 006 EUR)
Volné
4 876 Kč (197 EUR)
Volné

TOP PRONÁJMY

8 990 Kč (363 EUR)
Volné
10 900 Kč (440 EUR)
Volné
14 332 Kč (579 EUR)
Volné

ANKETA

Jaké produkty Vás zajímají ?

Luxusní auta 32% Luxusní motorky 23% Luxusní lodě 21% Luxusní letadla 23%

KONTAKTY

GBARD HOLDING s.r.o.
Heydukova 16, Praha 8, 180 00
Neslouží pro styk se zákazníky.
tel: +420 245 007 008
obchod(a)rentdream.cz
Tel.: 00420 245 007 008Provoz půjčovny motocyklů a podmínky pronájmu

Provoz půjčovny motocyklů : 
V období od 1. 4. do 31. 10. – v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

PODMÍNKY PRONÁJMU :

Potřebné doklady : Platný Občanský průkaz nebo pas a Řidičský průkaz
Smlouva : Bude sepsána v místě zapůjčení
Cena pronájmu : Musí být převedena na náš účet před zapůjčením motocyklu
Kauce : Musí být převedena na náš bankovní účet nebo předem dohodnuta směnka
Termín pronájmu : Uveďte do poznámky k objednávce (Musíme termín potvrdit!)
Slevy : Individuálně při opakovaném pronájmu nebo pro film a reklamu
Upozornění : Barva a výbava nemusí odpovídat prezentovaným fotografiím.

 

PLATNOST REZERVACE :
Předrezervace je prováděna na základě objednávky provedené nájemcem, kdy je následně stanoven přesný termín předmětu pronájmu. Rezervace je platná na základě platby uskutečněné v plné výši ze strany nájemce a písemném potvrzení rezervace ze strany pronajímatele s uvedením detailních informací o předmětu a době pronájmu. V odůvodněných případech, kdy nelze dodat nájemci požadovaný typ nebo barvu vozidla vyhrazuje si pronajímatel právo přistavit uživateli srovnatelné vozidlo.

JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJETE :
Základem jsou minimálně 2 platné doklady totožnosti. Platný doklad (OP nebo pas) a řidičský průkaz příslušné skupiny platné v ČR. U podnikajících nebo právnických osob je třeba při prvním pronájmu doložit platný výpis z obchodního rejstříku a případně pronájmu jiné osobě než osobě jednatele také originál plné moci k uzavření smlouvy a převzetí vozu. 

JAKÁ JE MINIMÁLNÍ DOBA PRONÁJMU:
Minimální doba pronájmu je 12 hodin (není li v nabídce uvedeno jinak). Do doby pronájmu se započítává čas na přistavení motocyklu. V případě překročení doby pronájmu o více jak 30 minut bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele bude účtován pronájem za dalších 12 hodin, nebo polovina denní sazby za pronájem v délce 24 hodin den dle platného ceníku.

MINIMÁLNÍ VĚK ŘIDIČE :
Předmět pronájmu je zapůjčen pouze osobě, která v den počátku pronájmu dovršila věk 21 let (případně 25 let) jak je uvedeno v popisu pronájmu.

KAUCE – K ČEMU SLOUŽÍ :
Kauce je finanční garancí nájemce poskytnutou pronajímateli hotově, směnkou nebo bankovním převodem a slouží k zajištění závazku nájemce plynoucího z nájmu motocyklu. Nájemce tuto částku zaplatí hotově, bankovním převodem (u soukromých osob lze též ručit směnkou po předchozí dohodě) před zahájením pronájmu. Výše kauce se řídí platným ceníkem a je uvedena u každého předmětu pronájmu. Kauce nebo jakákoli její část může být pronajímatelem použita na náklady vzniklé porušením smlouvy nájemcem (např. doplatek ceny při opožděném vrácení) nebo na náhrady za škody způsobené nájemcem (spoluúčast na nehodě). Pronajímatel kauci vrací nájemci zpravidla bezhotovostním převodem na bankovní účet nájemce.

CO ZAHRNUJE PRONÁJEM :
Zákonné pojištění odpovědnosti, dálniční známku platnou pro ČR, definovaný počet ujetých km a náklady na servis – údržbu motocyklu. Pohonné hmoty a prvotní kapaliny si hradí vždy v plné výši zákazník.

ÚHRADA NÁJEMNÉHO:
Úhrada nájemného je prováděna po odeslání a potvrzení objednávky transparentním bankovním převodem na účet pronajímatele.

KOLIK MŮŽE BÝT ŘIDIČŮ:
Motocykl je standardně pronajat jednomu řidiči. V případě potřeby lze do smlouvy bezplatně zanést dalšího řidiče. Toto platí i v případě nájmu našeho profesionálního řidiče.

JAKÉ MÁM JAKO NÁJEMCE POVINNOSTI:
Nájemce je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku či zdraví. Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla, a to do patnácti dnů od doručení výzvy pronajímatelem.

PŘÍPADNÁ NÁHRADA ŠKODY:
Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s opravou a likvidací škody, která vznikla na motocyklu nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu. Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, krádeži předmětu pronájmu, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození předmětu pronájmu nebo jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit celou výši škody nebo u pojištěných věcí uhradit spoluúčast 10 % min. však 50 000,- Kč (nedohodnou-li se obě strany jinak) a zaplatit odtah do pronajímatelem určené opravny, popř. po dohodě obou smluvních stran do sídla pronajímatele nebo na jinou udanou adresu. Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání motocyklu od pronajímatele podvodným jednáním, při nepředložení klíčů v případě odcizení nebo při poskytnutí motocyklu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při získání motocyklu od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu motocyklu a veškeré náklady s tím spojené. Ve všech případech může dále pronajímatel požadovat po nájemci náhradu ušlého zisku v podobě nájemného za dobu opravy. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na předmětu pronájmu, poškození nebo jeho zničení, odcizení celku nebo jeho části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a policii a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kauce. Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy motocyklu, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog. Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu. Nájemce bere na vědomí, že si na vlastní náklady může zajistit odpovídající pojištění pro krytí škod a toto pojištění je mu doporučeno.

MÍSTO PŘISTAVENÍ MOTOCYKLU:
Přistavení předmětu pronájmu je prováděno po Praze zdarma. Při přistavení mimo Prahu účtujeme sazbu za km v závislosti na typu motocyklu, paušální poplatek 500 Kč za osobu a náklady spojené s cestou pronajímatele do sídla firmy.

MÍSTO ODEVZDÁNÍ MOTOCYKLU:
Odevzdání předmětu pronájmu probíhá zdarma v sídle firmy v Praze. Na základě předchozí dohody s pronajímatelem lze motocykl odevzdat v jiné lokalitě dle přání nájemce. V takovém případě je tato skutečnost uvedena ve smlouvě a účtuje se sazba za km v závislosti na typu vozidla, paušální poplatek 500 Kč za osobu a náklady spojené s cestou pronajímatele do sídla firmy. V případě zjištění poruchy, závady nebo poškození na motocyklu při převzetí mimo místo, kde byl motocykl zapůjčen souhlasí nájemce s ohodnocením závady, poškození apod. odpovědným pracovníkem pronajímatele a zavazuje se tuto částku uhradit. V případě odmítnutí úhrady škody nájemcem pronajímatel zablokuje kauci (případně směnku) a to do celkového vyřízení ze strany pojišťovny. Nájemce bere na vědomí a bez námitek souhlasí, že pro případ neplacení nájemného, při nevrácení motocyklu ve sjednaném termínu, nebo při porušení smluvních podmínek, je pronajímatel oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat či použít pro vyhledání a odebrání vozidla agentury oprávněné k těmto činnostem s tím, že náklady jdou v plné výši k tíži nájemce. Nájemce dále bere na vědomí, že při nevrácení motocyklu bude celá záležitost předána orgánům činným v trestním řízení. Smluvní pokuta v takových případech činí za každý den prodlení 10.000, Kč + denní sazbu nájemného.

POHONNÉ HMOTY MOTOCYKLU:
Cena za pronájem neobsahuje náklady na pohonné hmoty. Předmět pronájmu se předává nájemci s plnou nádrží a s plnou nádrží předmět pronájmu nájemce vrací. V případě že předmět pronájmu nemá v době předání pronajímateli plnou nádrž pohonných hmot, budou tyto doplněny plně na náklady nájemce.

ČIŠTĚNÍ MOTOCYKLU:
Předmět pronájmu musí být vrácen kompletně čistý, přičemž za čisté je považováno, když předmětu pronájmu nenese známky znečištění či poškození. V opačném případě má pronajímatel právo účtovat poplatek za umytí předmětu pronájmu ve výši 2 500,- Kč.

ASISTENCE, HAVÁRIE:
V případě závady nebo havárie nezaviněné nájemcem je tato služba poskytnuta na náklady pronajímatele.

SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE:
Nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ, pokud pronajatý motocykl byl řízen jiným než oprávněným řidičem uvedeným ve smlouvě nebo opustil území České republiky bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU:
Ceny pronájmu zahrnují zákonné pojištění, případně havarijní pojištění v ČR a ve vybraných zemích s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 5 - 10% min. však 50 000,- Kč).

STORNO POPLATKY:
V případě zrušení rezervace za více než 30 dní od data pronájmu je účtován stornopoplatek ve výši 25 % z ceny předmětu pronájmu. V případě zrušení rezervace za více než 15 dní od data pronájmu je účtován stornopoplatek ve výši 50 % z ceny předmětu pronájmu. V případě zrušení rezervace za méně než 14 dní od data pronájmu je účtován stornopoplatek ve výši 80 % z ceny předmětu pronájmu a v případě zrušení rezervace za méně než 3 dny od data pronájmu je účtován stornopoplatek ve výši 100 % z ceny předmětu pronájmu.

ODMÍTNUTÍ PRONÁJMU:
Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout předání předmětu pronájmu pronajímateli ze závažných důvodů ale i bez udání důvodu. V takovém případě bude částka za pronájem vrácena po odečtení storno poplatku a veškerých nákladů spojených s přípravou pronájmu, rezervací a přistavením motocyklu na bankovní účet nájemce.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:
Je-li ve smlouvě, všeobecných podmínkách nebo jiném dokladu vztahujícím se k předmětu pronájmu použit pojem nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým nájemce na základě písemného souhlasu pronajímatele vozidlo poskytl, ale odpovědnost za případné škody, závady nebo poškození způsobené touto osobou nese v plném rozsahu nájemce. Nájemce se podpisem smlouvy o nájmu zavazuje dodržovat ustanovení všeobecných podmínek pronájmu a zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky pronajímatele vzniklé jejich nedodržením (bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně či z nedbalosti). Dodatečné dohody podmínek pronájmu vozidla vyžadují vždy písemný souhlas pronajímatele. Nájemce souhlasí s uložením jeho osobních dat do databáze nájemců. Dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku dle smlouvy o pronájmu motorového vozidla a těchto všeobecných podmínek, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. V některých případech lze vybrané podmínky individuálně upravit po dohodě s nájemcem. Případná neplatnost části všeobecných podmínek pronájmu nemá za důsledek neplatnost podmínek v plném rozsahu.

 

NzBjNTlmZ